ส่วนที่ 1 ข้อมูลผลการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย

จำนวนโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ
-
จำนวนโรงเรียนที่มีการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน
-
จำนวนโรงเรียน อย. น้อย
ระดับดีเยี่ยม
-
-
จำนวนสะสม 
-
-
จำนวนโรงเรียน อย. น้อย
ระดับดีมาก
-
-
จำนวนสะสม 
-
-
จำนวนโรงเรียน อย. น้อย
ระดับดี
-
-
จำนวนสะสม 
-
-
จำนวนโรงเรียน อย. น้อย [Plus]
 
00,000
 
เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานโครงการ อย. น้อย ร้อยละของโรงเรียน อย.น้อย ที่มีการดำเนินงานตามบริบท งานอนามัยโรงเรียน ผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ อย.น้อย แยกตามเขตบริการสุขภาพ

เขตบริการสุขภาพ ทั้งหมด
โรงเรียนผ่านการรับรองในระดับดีเยี่ยม
จำนวน 0 โรงเรียน
โรงเรียน อย.น้อย
จำนวน 0 โรงเรียน
โรงเรียนที่ดำเนินงานอนามัยโรงเรียน
จำนวน 0 โรงเรียน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์โครงการ อย.น้อย

ข้อมูลผลการสำรวจความรู้ด้านอาหารและยา

ข้อมูลผลการสำรวจความรู้ด้านอาหารและยา
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
ข้อมูลผลการสำรวจความรู้ด้านอาหารและยา
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
  ครั้ง

ข้อมูลการเฝ้าระวังปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยุวทูต อย.น้อย)

ข้อมูลการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยุวทูต อย.น้อย)
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
ข้อมูลการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
  ครั้ง

ข้อมูลรายงานผลการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย

ข้อมูลรายงานผลการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
ข้อมูลรายงานผลการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
  คน
Loading...

สัดส่วนการตอบคำถาม

แนวโน้มผู้ตอบถูกแยกตามองค์ประกอบ

องค์ประกอบด้านความรู้
เดือนที่ผ่านมา
เดือนปัจจุบัน
องค์ประกอบด้านการเข้าถึงข้อมูล
0
0
องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ
0
0
องค์ประกอบด้านการนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
0
0
องค์ประกอบด้านการสื่อสาร บอกต่อ
0
0
มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
มีความเข้าใจลดลง

สาเหตุหลักของปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ แยกตามเขตบริการสุขภาพ

เขตบริการสุขภาพ ทั้งหมด
การโฆษณา
จำนวน 0
การแสดงฉลาก
จำนวน 0
ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
จำนวน 0
การลักลอบจำหน่าย
จำนวน 0
สัดส่วนเพศของนักเรียนที่เข้ามารายงานปัญหา
ระดับชั้นเรียนที่เข้ามารายงานปัญหา
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละเขตบริการสุขภาพ แยกรายเดือน

จำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียน อย.น้อย ออนไลน์ แยกตามเขตบริการสุขภาพ

เขตบริการสุขภาพ ทั้งหมด
จำนวนนักเรียนที่ได้การรับรองผ่านเกณฑ์
จำนวน 0
จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระบบ MLC
จำนวน 0
ประสิทธิผลของศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย