ส่วนที่ 1 ข้อมูลผลการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย

จำนวนโรงเรียน อย. น้อย ทั่วประเทศ
15,686
จำนวนโรงเรียนที่มีการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน
53,700
จำนวนโรงเรียน อย. น้อย
ระดับดีเยี่ยม
531
จำนวนสะสม 1,308
จำนวนโรงเรียน อย. น้อย
ระดับดีมาก
908
จำนวนสะสม 2,299
จำนวนโรงเรียน อย. น้อย
ระดับดี
1,456
จำนวนสะสม 3,512
จำนวนโรงเรียน อย. น้อย [Plus]
 
00,000
 
เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานโครงการ อย. น้อย ร้อยละของโรงเรียน อย.น้อย ที่มีการดำเนินงานตามบริบท งานอนามัยโรงเรียน ผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม

อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ อย.น้อย แยกตามเขตบริการสุขภาพ

อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์โครงการ อย.น้อย

ข้อมูลผลการสำรวจความรู้ด้านอาหารและยา

ข้อมูลผลการสำรวจความรู้ด้านอาหารและยา
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
ข้อมูลผลการสำรวจความรู้ด้านอาหารและยา
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
1,390
  คน

ข้อมูลการเฝ้าระวังปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยุวทูต อย.น้อย)

ข้อมูลการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ยุวทูต อย.น้อย)
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
ข้อมูลการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
  คน

ข้อมูลรายงานผลการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย

ข้อมูลรายงานผลการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
ข้อมูลรายงานผลการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย
จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ อย.น้อย
78%

สัดส่วนการตอบคำถาม

สาเหตุหลักของปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ แยกตามเขตบริการสุขภาพ

ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละเขตบริการสุขภาพ แยกรายเดือน

จำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียน อย.น้อย ออนไลน์ แยกตามเขตบริการสุขภาพ

ประสิทธิผลของศูนย์การเรียนรู้ อย.น้อย