ความรู้ด้านยา… การสังเกตยาหมดอายุและการเก็บรักษายา

oryornoireal

ยาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคและความเจ็บป่วย ซึ่งยาแต่ละชนิดมีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกัน เช่น ยากิน ยาทา และยาฉีด หากเราใช้ยาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น จึงควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร นอกจากนี้ ถึงแม้เราจะใช้หรือกินยาตามหมอสั่งอย่างเคร่งครัด หากเราเก็บรักษายาไม่ถูกต้องทำให้ยาเสื่อมสภาพก็จะเกิดอันตรายได้เช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา เราจึงควรมีความรู้ใน 3 เรื่องหลัก คือ