การประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย

การประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน

ขั้นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แจ้งหลักเกณฑ์และระยะเวลาการประเมิน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขั้นที่ 2 โรงเรียนที่ดำเนินการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว

กรณีเป็นโรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ส่งแบบประเมินตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กรณีเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ส่งแบบประเมินตนเองที่ต้นสังกัด คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ได้กำหนดระดับการประเมินเป็น 4 ระดับ ได้แก่

  • ระดับพอใช้ โรงเรียนที่ประเมินตนเองได้ในระดับนี้ ต้องได้คะแนนรวมจากเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 7 เกณฑ์ ต่ำกว่า 50 คะแนน
  • ระดับดี โรงเรียนที่ประเมินตนเองได้ในระดับนี้ ต้องได้คะแนนรวมจากเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 7 เกณฑ์ ตั้งแต่ 50 คะแนน แต่ ต่ำกว่า 75 คะแนน
  • ระดับดีมาก โรงเรียนที่ประเมินตนเองได้ในระดับนี้ ต้องได้คะแนนรวมจากเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 7 เกณฑ์ ตั้งแต่ 75 คะแนน แต่ ต่ำกว่า 90 คะแนน
  • ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนที่ประเมินตนเองได้ในระดับนี้ ต้องได้คะแนนรวมจากเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 7 เกณฑ์ ตั้งแต่ 90 คะแนน ขึ้นไป

ขั้นที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (กรณีโรงเรียนในส่วนภูมิภาค) หน่วยงานต้นสังกัด (กรณีโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ) พิจารณาทบทวนผลประเมินของโรงเรียนและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและย

  • 1. โรงเรียนที่ประเมินตนเองได้ในระดับดี และดีมาก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • 2. โรงเรียนที่ประเมินตนเองได้ในระดับดีเยี่ยม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (กรณีโรงเรียนในส่วนภูมิภาค) หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กรณีโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ) จะส่งคณะกรรมการไปตรวจรับรอง และส่งผลมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อขอรับป้ายรับรองโรงเรียน อย.น้อย ระดับ ดีเยี่ยม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • 3. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

ที่มา : คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ฉบับปรับปรุงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ()

 

 

 

สารานุกรม อย.น้อย has written 19 articles