โครงสร้างชมรม / ชุมนุม และองค์ประกอบ อย.น้อย

/ และองค์ประกอบ

  1. มีชมรม / ชุมนุม อย.น้อย ที่แน่นอน
  2. มีแกนนำ และสมาชิกอย่างน้อย 25 คน ต่อโรงเรียน โดยมาจากทุกระดับชั้น (กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 200 คน ให้มีสมาชิกอย่างน้อย 10 คน)
  3. มีคณะกรรมการชมรม และครูที่ปรึกษาชมรม / ชุมนุม
  4. มีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร
  5. สมาชิกชมรม อย.น้อย มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรม และมีผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมในแผนที่ชัดเจน
  6. มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และมีรายงานการประชุม
  7. มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม
ที่มา : คู่มือ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มพัฒนาเครือข่าย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สารานุกรม อย.น้อย has written 19 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>