แนวทางการจัดกิจกรรม อย.น้อย

 1. การพูดหน้าเสาธง (ดำเนินการอย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง)
 2. จัดเสียงตามสาย (ดำเนินการอย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง)
 3. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด (ดำเนินการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง)
 4. จัดทำเอกสารเผยแพร่ (ดำเนินการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง)
 5. จัดนิทรรศการ และแสดงผลงานนักเรียน คุ้มครองผู้บริโภค (ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
 6. เดินรณรงค์ (ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)
 7. จัดรายการทีวีวงจรปิด
 8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
 9. อื่น ๆ

 1. ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจุ และการเก็บรักษาอาหาร
 2. ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจุ และการเก็บรักษายา
 3. ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจุ และการเก็บรักษาเครื่องสำอาง
 4. ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจุ และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
 5. ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านกายภาพ
 6. ตรวจสอบคุณภาพยาด้านกายภาพ
 7. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอางด้านกายภาพ
 8. ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 9. ตรวจสอบโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit)
 10. อื่น ๆ

 1. สำรวจพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน
 2. ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
 3. ตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วมในโรงเรียน
 4. ตรวจสอบสภาพห้องพยาบาลและตู้ยา
 5. ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน
 6. ส่งเสริมให้มีอาหารเพื่อสุขภาพ
 7. ส่งเสริมการจัดทำโครงงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน
 8. สำรวจ และดูแลสุขอนามัยนักเรียน
 9. อื่น ๆ

 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การดำเนินการขึ้นอยู่กับเนื้อหา สาระ และอย่างน้อยให้มีการจัดการเรียน การสอน)

 1. ผู้บริหารโรงเรียน
 2. หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน
 3. ผู้แกครอง / ชุมชน
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. หน่วยงานสาธารณสุข
 6. ผู้ประกอบการ
 7. อื่น ๆ

 1. การสร้างเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย
 2. การขยายผลสู่ชุมชน
 3. กิจกรรม อย.น้อย สอนน้อง
 4. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
 5. กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
 6. กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ
 7. กิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
 8. การสนับสนุนผู้ประกอบการในโรงอาหาร เช่น การให้ป้ายรางวัล
 9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพ
 10. อื่น ๆ

ที่มา : คู่มือ อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มพัฒนาเครือข่าย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สารานุกรม อย.น้อย has written 19 articles