ติดต่อ โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กลุ่มพัฒนาเครือข่าย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร 5 ชั้น 6
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2590 7121-2 โทรสาร : 0 2591 8472 , 0 2590 7122
โทร. 1556 (สายด่วน อย. 1556)