รู้จัก อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย เป็นโครงการรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด และเครื่องมือแพทย์ โครงการ อย.น้อย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 ในลักษณะโครงการนำร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และศักยภาพในการดำเนินโครงการของนักเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ดำเนินการจัดทำกระบวนการเผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มนักเรียนผ่านกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ในปัจจุบันโครงการ อย.น้อย ขยายเครือข่ายครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดเอกชน

เรื่องทั้งหมด

ความรู้ทั้งหมด 5 เรื่อง