*** หมายเหตุ ***
1. การรับรองผลการประเมินมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ระบุไว้ในใบประกาศเกียรติคุณ / ป้ายรับรอง
2. ผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ในระดับ ดีมาก , ดี และพอใช้ โรงเรียนสามารถประเมินระดับสูงขึ้นได้โดยไม่ต้องรอครบ 3 ปี
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2590 7121 - 2 ในเวลาราชการ

พิมพ์ชื่อโรงเรียนที่ต้องการตรวจสอบสถานะการประเมิน และกดปุ่มค้นหา