แผ่นพับผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุง รู้จักใช้.. ลดภัยไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที...