คู่มือรณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง : ฉลากโภชนาการ (GDA) ฉบับ อ.ย.น้อย