ติดต่อ โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร 5 ชั้น 6
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ซอย บำราศนราดูร ถนน ติวานนท์ อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2590 7121-2
โทร. 1556 (สายด่วน อย. 1556)

อีเมล์ : oryornoi@fda.moph.go.th , infooryornoi@gmail.com

ทางโทรสาร :
โทร. 0 2590 7122 , 0 2591 8472