สมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย

Download the PDF file .

การสมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย สามารถสมัครได้ในนามของโรงเรียนเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

  • มีชมรม / ชุมนุม อย.น้อย
  • มีแกนนำ และสมาชิกอย่างน้อย 25 คนต่อโรงเรียน โดยมาจากทุกระดับชั้น (กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 200 คน ให้มีสมาชิกอย่างน้อย 10 คน)
  • มีคณะกรรมการชมรม
  • มีครูที่ปรึกษาชมรม / ชุมนุม อย่างน้อย 1 ท่าน

 

การส่งใบสมัคร

  • สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อาคาร 5 ชั้น 6
    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ซอย บำราศนราดูร ถนน ติวานนท์ อำเภอ เมือง นนทบุรี 11000หรือทางโทรสาร :  โทร. 0 2590 7122
  • สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถติดต่อสอบถาม และส่งใบสมัครไปที่ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด” ที่โรงเรียนจัดตั้งอยู่

 

 >>>>ดาวน์โหลด    ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย