ช่องทางติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข 76 จังหวัด

รายชื่อผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด แยกตามเขตบริการสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย Update  7 ต.ค. 2562

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

เขตสุขภาพ ลำดับ จังหวัด ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรสำนักงาน มือถือ E-Mail
1 1 เชียงราย น.ส.วิกานดา โสภาศรี เภสัชกรปฏิบัติการ 053-910322 , 053-910345 097-946 1861 wakadyy.so@gmail.com
2 เชียงใหม่ นายวีรรัตน์ อภิวัฒนเสวี เภสัชกรชำนาญการ 053-894742 063-559 8241 drzong79@gmail.com
3 น่าน น.ส.ชาลินี  แพงจีน เภสัชกรปฏิบัติการ 054-600077 094-446 6959 cha_p_3@hotmail.com
4 พะเยา น.ส.กมลชนก เชา เภสัชกรปฏิบัติการ 054-409144 , 054-409145 099-380 5666 fdapv56@hotmail.com
5 แพร่ น.ส.กันต์กนิษฐ์ ธุระกิจ เภสัชกรชำนาญการ 054-511145 ต่อ 105 , 054-523313 065-015 9268 gae96@hotmail.com
6 แม่ฮ่องสอน นายธนายุต อุ้ยเสมากุล เภสัชกรปฏิบัติการ 053-611549 pharmhs@hotmail.com
7 ลำปาง น.ส.วรางคณา  สันเทพ เภสัขกรชำนาญการ 054-323533 086-428 5983 sunnynui@gamil.com
8 ลำพูน นางวิมลพรรณ  จันทร์หอม เภสัชกรชำนาญการ 053-093725-6 ต่อ120 084-041 2304
2 1 ตาก นายธิชานนท์  พิพัฒน์จิรัฐโชติ เภสัชกรปฏิบัติการ 055-518122 , 053-093735 084-041 2304 wimonpan.chan@mophegp.mail.go.th
2 พิษณุโลก นายกิติศักดิ์  อ่อนปาน เภสัชกรปฏิบัติการ 055-2255078 098-874 7192 kitisako@hotmail.com
3 เพชรบูรณ์ น.ส.นิภาพร  พูลศรี เภสัชกรชำนาญการ 056-7222644 093-131 6859
4 สุโขทัย นางสมจิต ทองสุกดี 055-614271 fdapv64@fda.moph.go.th
5 อุตรดิตถ์ นางจารุวรรณ  เกิดผล เภส้ชกรชำนาญการ 055-411 439 ต่อ 111 081-973 4026 jaruwankerdphol@gmail.com
3 1 กำแพงเพชร น.ส. ปวรินทร์ สุ่มมาตร เภสัชกรปฏิบัติการ 055-705197 , 055-705200 089-429-7213 fdakpp@hotmail.com
2 ชัยนาท นายภาณุวัตร  รื่นชด เภสัชกรปฏิบัติการ 056-408516 082-3982706 panuwat24@hotmail.com
3 นครสวรรค์ น.ส.พรทิพย์ สุธาสิริทรัพย์ เภสัชกรชำนาญการ 056-232001 ต่อ 140 , 056-225212 098-224 6191 p_pom@hotmail.com
4 พิจิตร น.ส.อาริยา  แสงโชติ เภสัชกรปฏิบัติการ 056-990354 ต่อ 106,120/056-990353 090-940 5112 fdapv66@fda.moph.go.th
5 อุทัยธานี นางมณีรัตน์  อุทนไชย เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 056-511565 ต่อ 105 , 056-511327 089-708 2938 maneeratuthanachai@gmail.com
4 1 นครนายก นางนิตย์รดี  วงศ์สุวัฒน์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 037-386390 ต่อ 107 , 037-386392 092-229 9793 suwanneew13@gmail.com
2 นนทบุรี น.ส.จินตนา อภิวันทน์คุณากร เภสัชกรชำนาญการ 02-950 3071 081-912 1646
3 ปทุมธานี น.ส.ณัฐกานต์  ธีระทานันท์ เภสัชกรปฏิบัติการ 02-581 6454 ต่อ 212 081552 9404 mint.ssjpathum@gmail.com
4 อยุธยา น.ส.ขวัญฤทัย  โยงราช เภสัชกรปฏิบัติการ 035-322011 091-436 9832 kratare_hi@hotmail.com
5 ลพบุรี น.ส.พริ้มเพรา  เพียรลิขิต 036-421206-8 ต่อ111 089-758 1458
6 สระบุรี นางชนากานต์  เชวงกูล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 036-211015 ต่อ 121 084-361 8722 chanakan2510@hotmail.com
7 สิงห์บุรี น.ส.ดวงดาว คงมลายู เภสัชกรปฏิบัติการ 086-128 0109 duangdao.khong@gmail.com
8 อ่างทอง น.ส.พิศุทธิดา  สุมงคล เภสัชกรปฏิบัติการ 035-614252 081-356 8151 fdaangthong@hotmail.com
5 1 กาญจนบุรี น.ส.สิริลักษณ์  บุญยก เภสัชกรปฏิบัติการ 034-518106 092-725 6111
2 นครปฐม น.ส.รวิพิมพ์  พิมพ์กลัด เภสัชกรชำนาญการ 034-213279 , 034-251550 088-247 9626 nanahdee48@gmail.com
3 ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.อุมาภรณ์  ภิญโญ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 032-603760 , 032-611437 ต่อ 202 061-754 5229 anaumami@gmail.com
4 เพชรบุรี นายณัฏฐ์  ประจักษ์รัตน์ เภสัชกรปฏิบัติการ 032-400902 081-853 9970 natthrx34819@gmail.com
5 ราชบุรี น.ส.มลธิรา  ชัยชนะ เภสัชกรปฏิบัติการ 032-326268- 71 ต่อ 205-207 063-307 4280 fdapv70@hotmail.com
6 สมุทรสงคราม น.ส.สุอาภา  กลั่นประเสริฐ เภสัชกรปฏิบัติการ 034-716888 085-185 0371 suapa176@gmail.com
7 สมุทรสาคร น.ส.ณัฐธิดา  คะณาวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ 034-871276 , 034-871273 089-430 5086 giftzygirlz.ag@gmail.com
8 สุพรรณบุรี น.ส.รติยา จันทวี เภสัชกรปฏิบัติการ 035-454062 , 035-454067 094-290 4092 ratiya24rx@gmail.com
6 1 จันทบุรี น.ส.ณหทัย  พัฒนพานิช เภสัชกรปฏิบัติการ 039-311166 ต่อ 106 080-633 6162 fatephom001@gmail.com
2 ฉะเชิงเทรา น.ส.ศิริพร  นวลศรี เภสัชกรปฏิบัติการ 038-511189 ต่อ 102-103 088-744 9238
3 ชลบุรี นางปริยา  อัศวเมธาพันธ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 038-932486 081-861 9939 peya19@hotmail.com
4 ตราด นายอดินันท์  อูสมัน เภสัขกรปฏิบัติการ 039-511 011 ต่อ 315 080-606 6746 adinan.ausman@gmail.com
5 ปราจีนบุรี น.ส.ธนัญชนก  ฉ่ำเย็นอุรา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 037-211626 ต่อ 146 , 037-211124 081-445 8269 phar_boom@yahoo.com
6 ระยอง น.ส.พิมพ์ธีรา  วิสูง เภสัชกรปฏิบัติการ 086-349 1445
7 สมุทรปราการ นายจีรภัทร  พลายงาม เภสัชกรชำนาญการ 02-3895980 ต่อ 106-107,109 081-483 4938
8 สระแก้ว นายนวพรรษ  นาครอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 037-425141 ต่อ 100 064-1059464 wownoom@hotmail.com
7 1 กาฬสินธุ์ น.ส.ธนานันทน์  ไชยคำนวน เภสัชกรปฏิบัติการ 043-815418 087-216 2264 fdakalasin@gmail.com
2 ขอนแก่น นายจักรวรรดิ์  มานะการ เภสัชกรปฏิบัติการ 085-498 5405 kkfdanextwork@gmail.com
3 มหาสารคาม นายขวัญชัย  นุชกลาง เภสัชกรชำนาญการ 043-777971-3 ต่อ305 086-713 0108 khunchai.nee@gamil.com
4 ร้อยเอ็ด น.ส.ดารณี  ชิตทรงสวัสดิ์ เภสัชกรชำนาญการ 043-520177 , 043-511087 090-5916685 danyae@wndowslive.com
8 1 นครพนม น.ส.ภัคจิรา  งวดสูงเนิน เภสัชกรปฏิบัติการ 042-515766 087-518 2025 pakjira.ngu@gmail.com
2 บึงกาฬ นายศรัณยู  แก้วเวียงเดช เภสัชกรปฏิบัติการ 042-492046 ต่อ 118 093-103 8509 ksaranyoo@kkumail.com
3 เลย น.ส.วนิดา  ฉายดิลก เภสัชกรชำนาญการ 042-811702 , 081-708 3113 081-070 6759 loei_fda@hotmail.com
4 สกลนคร นายไชยวิชิต  ไชยสิทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ 042-711157 ต่อ 1522 086-861 7275 samanosuke1@hotmail.com
5 หนองคาย นายราเชนทร์ พิเชษฐ์พันธุ์ เภสัชกรชำนาญการ 042-465067-70 fdapv43@fda.moph.go.th
6 หนองบัวลำภู นส.กันยามาส เกียรติศิริวัฒนะ เภสัชกรปฏิบัติการ 091-029 4789 kanyamas070927@gmail.com
7 อุดรธานี นายเสกสรร  ขันศรีมนต์ เภสัชกรชำนาญการ 042-221678 099-069 9009 tonrx17kkn@hotmail.com
9 1 ชัยภูมิ นางณัฐจิรา  กองจอหอ เภสัชกรปฏิบัติการ 044-811691-4 ต่อ301 , 044-822195 098-097 5181 chaiyaphumfda@gmail.com
2 นครราชสีมา นางธมณ กลิ้งทะเล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 044-465010 ต่อ 104 099-965 1667 cklingtalae@hotmail.com
3 บุรีรัมย์ น.ส.สิริพร สีนิลแท้ เภสัชกรปฏิบัติการ 044-611562 ต่อ 117,118 , 044-612831 095-919 9227 buriram_fda@hotmail.com
4 สุรินทร์ นายสรชา  งามทรัพย์ 095-050 9505
10 1 มุกดาหาร น.ส.สุภารัตน์ เภสัชกรปฏิบัติการ 042-632026 095-173 5777 suparat.pil@msu.ac.th
2 ยโสธร น.ส.ธนาภรณ์  นาคสมบูรณ์ เภสัชกรปฏิบัติการ 045-712233-4 , 045-711324 097-342 9797 thanaporn.naksomboon @gmail.com
3 ศรีสะเกษ น.ส.จินดาพร  อุปถัมภ์ เภสัชกรชำนาญการ 045-616040-6 , 045-616042 088-052 0152 preang3@hotmail.com
4 อำนาจเจริญ น.ส.ศิริวรรณ  วันหลัง เภสัชกรปฏิบัติการ 086-951 4532 086-951 4532 siriwan.kbs62@gmail.com
5 อุบลราชธานี นายกิฏฐา  ก้องสมุทร เภสัชกรปฏิบัติการ 045-262699 099-291 9895 mic_px@hotmail.com
11 1 กระบี่ น.ส.นันทภัทร์  เยาว์ดำ เภสัชกรปฏิบัติการ 075-630148 096-360 8538 nantapat.kbo@gmail.com
2 ชุมพร นางสุประภานันท์  นันทประเสริฐ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 077-056231 , 077-511996 087-275 3945 sumonyahong@homail.com
3 นครศรีธรรมราช นายชุณห  อังศุวัมนากุล เภสัชกรปฏิบัติการ 075-343409 ต่อ 121 085-922 7065 choon032@gmail.com
4 พังงา นายโชติวัฒน์  พูลสิน เจ้าพนักงานเภสัขกรรมชำนาญงาน 076-481729 , 076-481724 081-693 5087 chpoonsin@gmail.com
5 ภูเก็ต นางพุทธชาด  สังข์ประพันธ์ เภสัชกรชำนาญการ 076-211330 ต่อ 204-5 , 076-222915 081-397 8938 pud03@yahoo.com
6 ระนอง นายพนม  มุทาพร เภสัชกรปฏิบัติการ 077-824880 090-971 9272 kapoe007@gmail.com
7 สุราษฎร์ธานี น.ส.ช่อผกา  นาคมิตร เภสัชกรชำนาญการ 077-283703 061-224 1426 fdasurat@hotmail.com
12 1 ตรัง นายปุณญวิชญ์  อุ่นนุช เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 075-205625 082-146 9899 fdatrang@hotmail.com
2 นราธิวาส น.ส.โศภิต  สิทธพันธ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 073-532063 089-733 6878 fdanara@hotmail.com
3 ปัตตานี น.ส.วานีตา  ดอเลาะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 073-460310 082-834 8451 wanita1631@hotmail.com
4 พัทลุง นางพรชนก  เจนศิริศักดิ์ 074-613127 ต่อ 408 084-999 5105
5 ยะลา น.ส.ยัสมีน  วาเห็ง เภสัชกรปฏิบัติการ 073-242625 084-254 9925 m_meets@hotmail.com
6 สงขลา นายดุริพัธ  แจ้งใจ เภสัชกรชำนาญการ 074-323292 086-679 3322 Jangjainr=ear@gmail.com
7 สตูล นางศิริเพ็ญ เจ๊ะสือแม เภสัชกรชำนาญการ 074-723566 085-934 3860

Comments

comments

โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *