รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พ.ศ. 2560

รายงานการวิจัยเรื่อง

การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

 

การวิจัย เรื่อง  การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi – experimental research)        โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ pretest-posttest control group design

ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน อย.น้อย สังกัดเทศบาล และสำนักงาน-คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่เป็นเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5,221 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stages Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ จำนวน 4 แผนๆ ละ 50 นาที และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 2 แผน ๆ ละ 50 นาที  และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ โดยการเปรียบเทียบคะแนนปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียน          กลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลองด้วยการทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

 

สรุปผลการวิจัย

  1. พฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มของนักเรียน พบว่า ก่อนการทดลองใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่บริโภคขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม และเครื่องดื่มอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 91.9 และ 93.1 หลังการทดลองโดยใช้รูปแบบฯ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองบริโภคขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลมและเครื่องดื่มอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 82.0 ส่วนนักเรียนกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 85.1
  2. การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่า ภายหลังการทดลองโดยใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฯ ในทิศทางที่ดีทุกปัจจัย และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากกว่าก่อนการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลังการทดลองโดยใช้รูปแบบฯ นักเรียนกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
  3. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ลักษณะของรูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 3) เนื้อหาสาระของรูปแบบ 4) กิจกรรมที่ใช้ในรูปแบบ และ 5) แนวทางการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ

 

Download the PDF file .

 

 

Comments

comments

โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *