การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย. น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย. น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

  • 1) เพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • 2) เพื่อสำรวจทัศนคติการบริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • 3) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • 4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจในครั้งนี้ คือ นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อย.น้อยทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 โรงเรียน มีผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

  • 1) นักเรียนแกนนำ อย.น้อย จำนวน 400 คน
  • 2) นักเรียนที่เป็นสมาชิก อย.น้อย จำนวน 800 คน
  • 3) นักเรียนทั่วไป จำนวน 800 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000 คน กระจายในทุกภูมิภาคทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีโครงสร้างที่แน่นอนในการวัดเป็นแบบเลือกตอบและแบบสัมภาษณ์คำถามปลายเปิดที่เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมในโครงการ อย.น้อย

การวิเคราะห์ข้อมูลในการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อยในครั้งนี้มีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้สรุปลักษณะที่สำคัญของกลุ่มข้อมูล โดยเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร โดยแสดงผลในแต่ละข้อคำถามในรูปของค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร – http://goo.gl/wJbrv0[/box]

Download the PDF file .

Comments

comments

โครงการ อย.น้อย

โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *