จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน…ถึงเพื่อน” ฉบับ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562