การประชุมเชิงปฏิบัติการ พิธีมอบโล่และใบประกาศ ครูแกนนำ อย.น้อย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562