Category: งานวิจัยโครงการ

รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ปี พ.ศ.2561

Download the PDF file .

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พ.ศ. 2560

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาพ...

โครงการวิจัยเรื่อง “บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย”

[slideshare id=20392236&do...