Category: งานวิจัยโครงการ

โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย) “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม ขยายกว้างไกล สร้างเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs”

ดาวน์โหลด   1. เกณฑ์ขยายผล-อย....

โครงการวิจัยเรื่อง “บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย”

[slideshare id=20392236&do...