> โครงการ อย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"http:\/\/www.oryornoi.com\/?s={search_term}","query-input":"required name=search_term"}} esheet' href='//www.oryornoi.com/wp-content/cache/wpfc-minified/6d11daf0c7c8901887cd3caf40e37760/1433995262index.css' type='text/css' media='all' /> cript type='text/javascript' src='http://www.oryornoi.com/wp-content/plugins/milat-jquery-automatic-popup/lib/js/jq uery-milat.js?ver=4.0.6'> t> /script> < !--[if IE 7]>
  • การสมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย

    การสมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย

    การสมัครเข้าร่วมโครงการ อย. น้อย สามารถสมัครได้ในนามของโรงเรียนเท่านั้น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ มีชมรม / ชุมนุม อย.น้อย มีแกนนำ และสมาชิกอย่างน้อย 25 คนต่อโรงเรียน โดยมาจากทุกระดับชั้น ... Read More »
  • แบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน

    แบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน

    แบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน            สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำแบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือให้โรงเรียนนำไปใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนว่าอยู่ในระดับใด  เหมาะสมหรือไม่  มีจุดบกพร่องที่ควรเสริมความรู้หรือปรับพฤติกรรมในส่วนใดบ้าง หรือควรมีมาตรการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพแต่ละด้านอย่างไร โรงเรียนใดที่นำแบบสำรวจไปใช้แล้ว ได้ผลการประเมินเป็นประการใดโปรดอีเมล์แจ้ง ... Read More »
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates