รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ปี พ.ศ.2561

Download the PDF file .

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ฉบับปรับปรุงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คู่มือและแบบประเมินโครงการ อย.น้อย)

Download the PDF file . การประ...